Interview with Sophia Lacios Lardas / Yiayia Pappou Series (episode 2)

Interview with Sophia Lacios Lardas / Yiayia Pappou Series (episode 2)

SOPHIA LACIOS LARDAS

Interview of Sophia Lacios Lardas

Filmed by Ourania Lardas